Zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů našich zákazníků otevřeně deklarují naší vůli dodržovat, kontrolovat a vynucovat dodržování požadavků norem regulujících ochranu osobních údajů – zejména nařízení GDPR, a zároveň rozvíjet hodnoty založené na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.
Níže uvedené postupy uplatňujeme v souvislosti s veškerými nabízenými produkty a službami.

SOUKROMÍ ZÁKAZNÍKŮ BUDE VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ

Uvědomujeme si, jak důležité pro Vás je, jakým způsobem jsou využívány a sdíleny Vaše osobní údaje a informace. Zpracování osobních údajů a informací realizujeme v nezbytném rozsahu v souladu se zásadou minimalizace údajů.
Tento dokument vymezuje základní informace o tom, s jakým typem dat, informací a osobních údajů pracujeme a jaká bezpečností opatření uplatňujeme, abychom je bezpečně uchránili.

ZÁKLADNÍ INFORMACE VE VZTAHU KE ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. Předávání osobních údajů do zahraničí je vyloučeno.
  2. Vaše osobní údaje zpracováváme samostatně, pro zpracování nevyužíváme služby jiného zpracovatele.
  3. Veškeré osobní údaje zpracováváme na jednom místě s vysokým stupněm ochrany a zabezpečení.
  4. V žádném případě nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů a neprovádíme rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování.

ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Informace a osobní údaje, které zpracováváme, závisí zejména na typu služby, kterou využíváte. Níže jsou uvedeny zákonné důvody pro zpracování, popis zpracovatelské činnosti, základní popis ochrany dat a Vašeho soukromí a informace o Vašich právech.

ZÁKONNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro 

  1. plnění smlouvy – identifikace příjemce plnění, sjednání času/místa/způsobu plnění, informace nutné pro změnu obsahu smlouvy (čl. 7 písm. b) nařízení GDPR);
  2. plnění našich zákonných povinností Společnosti – jsme účetní jednotka a daňový subjekt a z tohoto důvodu uchováváme objednávky/smlouvy/doklady/faktury, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje (čl. 7 písm. c) nařízení GDPR);
  3. naplnění našich oprávněných zájmů –přímý marketing, snaha o zdokonalování poskytovaných služeb a rozvíjení podnikatelské činnosti (čl. 7 písm. f) nařízení GDPR).

POPIS ČINNOSTI 

V rámci své činnosti s Vámi jako zákazníky uzavíráme kupní smlouvy, nájemní smlouvy nebo smlouvy o doplňkových službách. V souvislosti s obchodní spoluprací (dodávky/objednávky/smlouvy) dochází ke zpracování těchto Vašich údajů nebo údajů Vašich zástupců – kontaktních osob:

Osobní údaje můžete zároveň poskytnout ještě před uzavřením konkrétní smlouvy v tzv. předsmluvní fázi, kdy dochází k tvorbě nabídky a jejímu přijetí. Oslovujete nás telefonicky, nebo e-mailovou zprávou. Přijetí a zpracování těchto osobních údajů směřuje výhradně k usnadnění komunikace a uzavření konkrétní smlouvy.

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Uzavřené smlouvy a související dokumentace obsahující Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našem obchodním a účetním oddělení. Tyto dokumenty slouží především pro účetní účely a pro plnění naších daňových povinností.
Vaše osobní údaje dále především užíváme k řádnému a včasnému plnění uzavřených smluv (usnadnění komunikace, rychlý kontakt, fakturace, odpovědnost za škodu apod.) a rovněž k naplnění našich oprávněných zájmů – pokračování v obchodní spolupráci nebo zvýšení kvality a úrovně stávajících služeb.
Seznam všech našich zákazníků tvoří jednotnou databázi, která obsahuje pouze výše zmíněné kontaktní údaje. Přístup do těchto databází je omezený a zabezpečený.
Nenakupujeme žádné externí databáze a nepředáváme své obchodní databáze třetím osobám. Zpracované osobní údaje jsou pravidelně aktualizovány.

INFORMACE PRO VÁS

O rozsahu a účelu zpracování můžete být informováni doložkou ve smlouvě, v e-mailové zprávě, ústně při telefonické komunikaci nebo odkazem na tento dokument.
V případě, že oznámíte změnu relevantních osobních údajů, jsou tyto údaje v naší databázi bezodkladně změněny a nahrazované osobní údaje vymazány.
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu

  1. trvání obchodní spolupráce nebo uplynutí promlčecí lhůty (minimálně po dobu 3 let)
  2. plnění daňových povinností – úschova dokladů dle zákona o DPH (10 let)

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ

Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje a u nás uchovaná data v souladu s osvědčenými postupy pro ochranu informací. Neustále vylepšujeme a přijímáme nejmodernější technická, fyzická a administrativní ochranná opatření na pomoc při ochraně Vašich osobních informací, dat a shromažďovaných informací před jejich neoprávněným zneužitím.
Naše sídlo společnosti je chráněno proti vstupu neoprávněných subjektů. Držíme nepřetržitý dohled nad fyzickým přístupem a proaktivně řešíme jakýkoliv neoprávněný zásah. Přístup je tedy možný pouze po důkladné autorizaci.

V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ VÁM NÁLEŽÍ NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDPISY NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZARUČENÁ PRÁVA:

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@dprealimmo.cz. 

DP REAL IMMO s.r.o. 

Preslova 700/76 

602 00 Brno 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.